Nạp Thẻ - Bạch HổYêu cầu nhập đủ thông tin


Tỷ lệ nạp Kiếm Thế VNG

Mệnh giá

Quy Đổi

10.000 VNĐ100.000 đồng + Quà ingame
20.000 VNĐ200.000 đồng + Quà ingame
30.000 VNĐ300.000 đồng + Quà ingame
50.000 VNĐ500.000 đồng + Quà ingame
100.000 VNĐ1.000.000 đồng + Quà ingame
200.000 VNĐ2.000.000 đồng + Quà ingame
300.000 VNĐ3.000.000 đồng + Quà ingame
500.000 VNĐ5.000.000 đồng + Quà ingame